Hopp til hovedinnhold

Statutter

Statutter for Stiftelsen Lenkens formidlingspris


§ 1       Formål

Stiftelsen Lenkens formidlingspris er satt opp med formål å sette fokus på verdien av god formidling og utvikling av gode demokratiske holdninger knyttet til historie og menneskeverd, og bidra til å høyne kvaliteten av dette arbeidet nasjonalt.

§2        Prisens karakter

Prisen er rettet mot enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats å formidle norsk krigshistorie eller internasjonale konflikter, samtidig som de har fremmet menneskeverdet, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse, eller i alminnelighet har arbeidet for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

§3        Prisens innhold

Prisen består av et stipend eller et kunstverk. Med prisen følger et diplom, der navn på evt. sponsor tydelig fremgår. Det kan kun være én sponsor av prisen.

§4        Juryen

Juryen består av tre personer med spesiell kompetanse knyttet til formidling av norsk krigshistorie, eller fredsarbeid, menneskeverd og menneskerettigheter eller mellommenneskelig forståelse. Juryen utpekes av stiftelsens styre. Medlemmene av juryen oppnevnes for 4 år av gangen. Juryen bestemmer selv sin arbeidsform, og utarbeider en kort begrunnelse for prisutdelingen. Det oppnevnes en egen sekretær for komiteen.

§5        Prisutdelingen

Prisen deles ut under stiftelsens årlige fredsarrangement 8. mai i Espeland fangeleir. Prisvinneren informeres tidligst mulig og inviteres til arrangementet. Prisvinneren får dekket reiseutgiftene for en person. Prisvinnerens navn gjøres først offentlig kjent under prisutdelingen. Begrunnelsen for pristildelingen leses opp. Sponsoren nevnes. Prisen deles ut av styrets leder eller et styremedlem.

§6        Forslagsrett

Alle har forslagsrett. Forslagene til juryen må foreligge skriftlig innen 1. februar og skal begrunnes. Forslagene leveres til komitéens sekretær.

§7        Behandling av forslag

Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinneren innen 1. april.

§8        Fastsettelse av statutter

Fastsettelse og eventuelle endringer av statuttene gjøres av stiftelsens styre.

§9        Ikrafttreden

Statuttene gjelder fra 20. januar 2022

Vedtatt av Stiftelsen Lenkens styre 20.01.2022

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1